Handling Constrained Multiobjective Optimization Problems via Bidirectional Coevolution

Published in IEEE Transactions on Cybernetics, 2021

Zhi-Zhong Liu, Bing-Chuan Wang, Ke Tang.

[PDF]